NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Friday, September 10, 2021 at 3:14:57 AM

Nếu ngày mai không đến.

Không nghe tiếng gà gáy.

Nếu ngày mai không đến.

Không ánh sáng rọi vào.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn nghe tiếng xe.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn nghe hàng quán.

Nếu ngày mai không đến.

Không chăm sóc gia đinh.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn gặp bạn bè.

Nếu ngày mai không đến.

Mọi thứ sẽ về không.

Và rồi cũng sẽ tới.

Ngày mai của định mệnh.

 

PPL. (thơ thẩn thứ sau chiều mưa)